Användaravtal
161
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-161,bridge-core-2.4.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.8,qode-theme-minmvc,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Användaravtal
 1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1

Dessa avtalsvillkor gäller mellan Webbhälsa AB, org.nr. 556967-0820, (“Webbhälsa”) och den kund/patient som registrerar sig som kontoinnehavare (“Kontoinnehavaren”) avseende Webbhälsas tillhandahållande av konto (“Konto”) och tillhörande tjänster på den elektroniska webbplats för Kontoinnehavare och vårdgivare (“Vårdgivaren”) som Webbhälsa tillhandahåller under domännamnet www.kry.se samt genom applikationer för iOS och Android (“Webbplatsen”).

 

1.2

Webbplatsen www.kry.se är en internetbaserad e-hälsotjänst. Genom Webbplatsen kan enskilda personer boka tid hos en legitimerad yrkesutövare, exempelvis en läkare, för att erhålla en vårdkontakt i form av ett videomöte, samt inhämta information kring olika sjukdomar och dess symptom. Kontoinnehavaren kan även innan dess att videomötet startar publicera en skriftlig beskrivning av patientens symptom under det individuella Kontot. När videomötet startar kan Kontoinnehavaren beskriva sitt sjukdomstillstånd för läkaren, som i sin tur kan vidta en okulär undersökning och därefter ställa diagnos och föreslå behandlingsåtgärder.

 

1.3

Webbhälsa är endast en teknisk tjänsteförmedlare av den vård som ges av Vårdgivaren till Kontoinnehavaren, och Webbhälsa ska inte i något avseende ses som vårdgivare. Det avtal som ingås mellan Kontoinnehavaren och Webbhälsa är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. Till förtydligande anges att Webbhälsa således inte bär något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs inom ramen för ett möte.

 

1.4

Kontoinnehavaren träffar avtal med Webbhälsa genom att skapa ett Konto, vid namn “mina sidor” enligt vid var tid gällande anvisningar på Webbplatsen (“Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto på Webbplatsen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor.

 

1.5

Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Webbplatsen uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska meddelas Webbhälsa utan dröjsmål via e-mail till support@kry.se eller via telefon till nummer +46 8 22 77 07.

 

1.6

Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig på Webbplatsen.

 

 

 1. Allmänt om Konto och Webbplatsen

2.1

Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden/patienten förfogar över ett BankID som kunden/patienten kan legitimera sig med.

 

2.2

Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten och Kontot för barns räkning, under förutsättning att barnet är under sexton (16) år. Webbhälsa ansvarar inte för utomståendes missbruk av Konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

 

2.3

Kontoinnehavaren ansvarar för att Konto används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges på Webbplatsen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar på eller via Webbplatsen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

 

2.4

Genom att öppna Konto på Webbplatsen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Webbplatsen som framgår av Webbhälsas vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Webbplatsen, vilka finns tillgängliga på Webbplatsen.

 

2.5

Genom att öppna Konto på Webbplatsen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Webbhälsa för att kontakta Kontoinnehavaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Webbhälsa är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos Webbhälsa.

 

2.6

Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Webbhälsa på Webbplatsen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som Vårdgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. Användning av Webbplatsen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Webbhälsa bär inte i något avseende ansvar som Vårdgivare.

 

2.7

Med hänsyn till tjänstens tekniska utformning är Webbplatsen och tjänsten begränsad till vissa specifika sjukdomsslag, som vid var tid anges på Webbplatsen.

 

 

 1. Priser och betalning

3.1

Priser och avgifter för videomöte med Vårdgivare via Webbplatsen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår av Webbhälsas vid var tid gällande prislista, vilket tillhandahålls på Webbplatsen innan dess att möte med Vårdgivare inbokas.

 

3.2

Betalning för videomöte via Webbplatsen sker i förtid innan mötet påbörjas. Kontoinnehavare kan inte påbörja videomöte med Vårdgivaren innan dess att betalning erlagts.

 

 

 1. Webbhälsas ansvar

4.1

Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Webbhälsa för att Webbplatsen: a) är tillgänglig enligt punkt 4.3 – 4.6 nedan; och b) lagrar och tillhandahåller Kontoinnehavarens symptombeskrivning och annan information som Kontoinnehavaren eller Vårdgivaren laddar upp.

 

4.2

Webbhälsa ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Webbplatsen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Webbhälsa ansvarar inte för förlust av data.

 

4.3

Webbhälsa ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Webbplatsen.

 

4.4

Webbhälsa har som målsättning att Webbplatsen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavare ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Webbplatsen under dygnets alla timmar. Kontoinnehavaren kan boka in tidsbestämt möte med Vårdgivaren i enlighet med de tidsbokningsmöjligheter som tillhandahålls på Webbplatsen via bokningssystemet. Kontoinnehavare kan boka ett möte en viss bestämd dag och tid eller ett drop-in möte på de lediga tiderna i bokningssystemet. Webbplatsen inklusive videomöten tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och på Webbplatsen aviserat underhåll eller avbrott.

 

4.5

Webbhälsa ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:

 1. a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Webbhälsa, trots att Webbhälsa på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
 2. b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet;
 3. c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Webbhälsa på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller
 4. d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 10 nedan.

 

4.6

Webbhälsa ansvarar endast för driften av Webbplatsen infattande tillhandahållande av videomöten mellan Kontoinnehavare och Vårdgivare samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls på Webbplatsen av Webbhälsa. Webbhälsa ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Vårdgivaren ger Kontoinnehavaren i videomöte eller i skrift via Webbplatsen.

 

4.7

Avbrott eller fel i Webbplatsens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Webbhälsas kundtjänst via support@kry.se (dygnet runt) eller på telefon +46 8 22 77 07 (kl. 8.00 till 20.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar).

 

4.8

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Webbhälsa. Webbhälsa har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kontoinnehavaren. Om avhjälpande inte kan ske har Kontoinnehavaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.

 

4.9

Webbhälsa ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. Webbhälsa ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till på Webbplatsen. Webbhälsas ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Webbhälsa svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

 

 

 1. Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Webbhälsas varumärke, firma, och Webbplatsen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Webbhälsa på Webbplatsen, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör Webbhälsa (eller i förekommande fall Webbhälsas licensgivare) med ensamrätt. Webbhälsa förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Webbhälsas material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Webbhälsas instruktioner från tid till annan är förbjuden. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Webbhälsas immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Webbhälsa förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Webbhälsas immateriella rättigheter.

 

5.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Webbhälsas tillhandahållande av Webbplatsen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla Webbhälsa med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

 

 

 1. Avbeställning av videomöte

6.1

Kontoinnehavare kan avbeställa/ångra inbokat videomöte kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att videomötet ska äga rum. Om avbeställning sker enligt ovan ska betalning som erlagts för videomötet återbetalas inom 14 dagar.

 

6.2

Kontoinnehavaren samtycker till att denne inte har någon avbeställnings-/ångerrätt till beställning av drop-in videomötestider samt vid de tillfällen då Kontoinnehavare ställer in inbokat möte senare än 24 timmar innan dess att mötet ska äga rum. Vid sådana tillfällen äger Kontoinnehavaren inte rätt till återbetalning av erlagt belopp för videomötet.

 

 

 1. Otillåten användning och information

7.1

Webbhälsa ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Webbplatsen i strid med dessa allmänna villkor och/eller Webbhälsas vid var tid gällande policys angående säkerhet, etik m.m. Webbhälsa kommer proaktivt att vidta åtgärder mot sådan konstaterad eller förutsedd otillåten användning.

 

7.2

Webbhälsa förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Webbplatsen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda Webbplatsens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Webbhälsa dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

 

7.3

Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Webbplatsen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla Webbhälsa skadeslöst från all skada som Webbhälsa orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

 

7.4

Webbhälsa kan inte tillhandahålla sådan information om Kontoinnehavaren som Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt gällande rätt, och som Vårdgivaren motsätter sig eller inte kan publicera på Webbplatsen.

 

 1. Avtalstid och uppsägning

8.1

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos Webbhälsa. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska Webbhälsa skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.

 

8.2

Webbhälsa har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

 

8.3

Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Webbhälsa.

 

 

 1. Utveckling och villkorsändring

9.1

Webbhälsa förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Webbplatsen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Webbplatsen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas på Webbplatsen.

 

9.2

Kontoinnehavaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Webbhälsas förändring av Webbplatsen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat men ej genomfört videomöte.

 

 

 1. Force Majeure

10.1

Webbhälsa ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Webbhälsas kontroll och som Webbhälsa skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Webbhälsa inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kontoinnehavaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte.

 

 

 1. Meddelanden

11.1

Kontoinnehavaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken Kontoinnehavaren önskar att Webbhälsa från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Kontoinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Webbhälsa om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

 

11.2

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; a) om avsänt med e-post, sms eller telefax: när mottagandet behörigen bekräftats, b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

 

 

 1. Personuppgifter

12.1

Kontoinnehavaren samtycker till att Webbhälsa behandlar personuppgifter som lämnas av Kontoinnehavaren i samband med ingående av Avtalet samt registrering av Konto. Sådana personuppgifter är t.ex. uppgifter avseende namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress, eventuell publicerad symptombeskrivning och IP-adress och behandlas i syfte att kunna tillhandahålla Kontoinnehavaren de tjänster via Webbplatsen som Kontoinnehavaren valt att utnyttja vid skapande av konto samt i samband med erhållande av information härrörande från möten mellan Kontoinnehavaren och Vårdgivaren. Sådana personuppgifter behandlas för att Webbhälsa ska kunna fullfölja Avtalet, exempelvis för att möjliggöra bokning av distanssjukvård med en vårdgivare, samt för administration. Personuppgifterna kan komma att användas av Webbhälsa som underlag för administration av Kontoinnehavarens åtaganden, analyser i verksamheten, utveckling av produkter och direktmarknadsföring via olika medier, så som e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Vårdgivaren.

 

12.2

Kontoinnehavaren samtycker till att Webbhälsa behandlar Kontoinnehavarens personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, i syfte att sända Kontoinnehavaren meddelanden per SMS och/eller e-post. Sådana meddelanden kan avse mötespåminnelser, betalningsbekräftelser och receptinformation.

 

12.3

Kontoinnehavaren samtycker till att Webbhälsa behandlar Kontoinnehavarens känsliga personuppgifter, i syfte att via inboxen på Kontoinnehavarens Konto sända Kontoinnehavarande information från Vårdgivare. Sådana känsliga personuppgifter kan vara journalhandlingar såsom läkarintyg, läkemedelsinstruktioner, föreskrivna läkemedel, träningsprogram och provtagningsbesked.

 

12.4

Det är inte möjligt för Webbhälsa att ange den exakta tidpunkten och/eller tidsperioden under vilken Kontoinnehavarens personuppgifter kommer att behandlas. Kontoinnehavarens personuppgifter kommer dock inte att behandlas under längre period än nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna behandlas.

 

12.5

Webbhälsa är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kontoinnehavaren tillhandahåller på sitt Konto. Kontoinnehavaren kan när som helst vända sig till Webbhälsa för att begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas, rätta eventuella felaktiga uppgifter, begära att personuppgifterna raderas, begränsa behandling av personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål, invända mot behandling av personuppgifter, eller begära att få flytta personuppgifter (rätten till dataportabilitet).

Vid sådan begäran kan Webbhälsa kontaktas på support@kry.se.

 

12.6

Webbhälsa är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som tillhandahålls från Vårdgivare och dennes konto samt information från videomöten och Webbhälsa åtar sig att behandla berörda personers personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och Vårdgivares instruktioner samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits och som erfordras för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

 

12.7

Kontoinnehavarens personuppgifter kan överföras till annat land inom EU- och EES-området eftersom Webbhälsa nyttjar underleverantörer utanför Sverige. Överföring av personuppgifter sker enbart i undantagsfall till tredje land, dvs. länder utanför EU- och EES-området och under förutsättningen att (i) mottagaren är listad som ett bolag som uppfyller kraven i enlighet med EU:s regler kring ”Privacy Shield”; eller (ii) att Webbhälsa ingått EU:s standardavtal med mottagaren för att säkerställa att EU:s skyddsregleringar efterlevs i största möjliga mån.

 

12.8

Kontoinnehavaren har rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall att personuppgiftsbehandlingen inte uppfyller lagenliga krav.

 

 

 1. Övrigt

13.1

Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

 

13.2

Webbhälsa har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

 

 

 1. Tvist

14.1

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.